DEKLARACJA WARSZAWSKA II

Pobierz Deklarację Warszawską II Kongresu

My, zebrani dziś w Warszawie, uczestnicy II Kongresu Zdrowia Psychicznego:
osoby doświadczające kryzysów zdrowia psychicznego i ich bliscy, pracownicy ochrony zdrowia i pomocy społecznej, przedstawiciele nauki, kultury i polityki, sojusznicy i przyjaciele ożywieni ideą przełamywania uprzedzeń wobec osób w kryzysach psychicznych oraz barier w udzielaniu im właściwej i skutecznej pomocy, przypominamy, że:

  • zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, którego ochrona należy do obowiązków państwa,
  • przemyślana troska o zdrowie psychiczne buduje kapitał osób, rodzin i społeczeństwa,
  • przyjazny, sprawny system pomocy i wsparcia w kryzysach zdrowia psychicznego przeciwdziała tragediom indywidualnym i rodzinnym oraz wielkim stratom społecznym,
  • naruszanie niezbywalnej godności i praw osób w kryzysie psychicznym wynika z ludzkiej ignorancji, wadliwego prawa oraz z niewydolności instytucji – co można zmienić;

stwierdzamy, że:

  • Deklaracja Warszawska kończąca poprzedni Kongres została usłyszana i proces reformowania systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce został zapoczątkowany, czego widomym znakiem są zwłaszcza: realizacja programu pilotażowego centrów zdrowia psychicznego (CZP), przygotowanie podstaw przebudowy lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży oraz uruchamianie projektów deinstytucjonalizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
  • podjęte działania są jednak zaledwie kroplą w morzu niezaspokojonych, palących potrzeb, a ponadto większość z zapoczątkowanych działań napotyka na aktywne próby zakłócania lub blokowania, także ze strony wpływowych interesariuszy, nierozumiejących lub nieakceptujących powierzanej im misji i odpowiedzialności,
  • mimo pewnego wzrostu świadomości publicznej, ochrona zdrowia psychicznego jest nadal obiektem niezwykle silnej stygmatyzacji indywidualnej, wymierzonej w osoby, grupy i organizacje czynne w tej dziedzinie, jak i stygmatyzacji strukturalnej, zapisanej w jawnych lub niejawnych praktykach instytucjonalnych, złym prawie i obyczaju;

żądamy:

  • zasilenia systemowej zmiany w ochronie zdrowia psychicznego adekwatnymi środkami finansowymi, usunięcia wieloletniej tolerancji dla jaskrawej nierówności i błędów w finansowaniu i inwestowaniu w tej dziedzinie – nakłady na ochronę zdrowia psychicznego powinny bezzwłocznie osiągnąć co najmniej średni w Europie (5-6%) udział wśród ogółu wydatków na zdrowie; szacunkowo wymaga to zwiększenia o 2/3 wydatków w populacji dorosłych i ich podwojenie w populacji dzieci i młodzieży – łącznie, w przybliżeniu o nie mniej niż 1 miliard złotych;
  • zdecydowanej kontynuacji i poszerzania zakresu podjętych zmian systemowych, tak by w możliwie krótkim czasie ich oddziaływanie wyeliminowało obszary niedostępności nowoczesnej, środowiskowej pomocy – wymaga to rozszerzenia zasięgu programu pilotażowego CZP, pilnego wdrożenia zmian w lecznictwie dzieci i młodzieży oraz systemowej adaptacji projektów deinstytucjonalizacji realizowanych w ramach EFS.
  • zainicjowania wielostronnych działań przeciwdziałających stygmatyzacji indywidualnej i strukturalnej – wzywamy podmioty odpowiedzialne za prawo, kulturę, naukę, edukację, przekaz medialny, wzorce obyczajowe i inspiracje moralne do skoordynowanej pracy nad przełamywaniem powszechnych w tym zakresie stereotypów oraz niedopuszczalnej indolencji i ignorancji.

Kongres odbył się 3 czerwca 2019 r.

Program

Sala Marmurowa – teletransmisja do Sal: Mikołajskiej i Trojki

Sala Marmurowa – teletransmisja do Sal: Mikołajskiej i Trojki

Moderatorzy: Marek Balicki, Andrzej Cechnicki, Jacek Wciórka

 

Andrzej Cechnicki i Anna Olearczuk – wykład wprowadzający „Piętno i jego pokonywanie” (prezentacja)

Marek Balicki – „Reforma w Polsce – pilotaż, dlaczego tak trudno, choć wszyscy tego chcą.” 

Barbara Papaj i Jakub Wacławek – „Ekspert przez doświadczenie w nowej roli – zmiana paradygmatu” 

Barbara Remberk„Dzieci i młodzież mają prawo do zdrowia psychicznego”  (prezentacja)

Katarzyna Chotkowska i Katarzyna Parzuchowska – „Prawa pacjenta psychiatrycznego i Standardy Opieki Psychiatrycznej.” (prezentacja)

W przerwie film Sylwii Olesińskiej „Leczenie światem – podróże ze schizofrenią”

Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego

Sala Marmurowa

Moderatorzy: Daria Biechowska, Krzysztof Ostaszewski
Krzysztof Ostaszewski – „Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego” (prezentacja)
Marta Anczewska – „Oddziaływania psychospołeczne w profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego” (prezentacja)
Magdalena Chrzan-Dętkoś – „Profilaktyka depresji poporodowej matki profilaktyką zdrowia psychicznego niemowląt” (prezentacja)
Mateusz Biernat – „Empowerment College – nowe możliwości odzyskiwania i rozwoju swoich zasobów” (prezentacja)
Roman Ludkiewicz – „Przykłady dobrych praktyk w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego na przykładzie kampanii społecznej Odmień Swoją Głowę – schizofrenia – nie oceniaj – dowiedz się więcej”
Beata Katarzyna Nadolska, Jan Sitny – „Po co mi ta choroba?”

Społeczny kontekst zdrowia psychicznego

Sala Trojki

Moderatorzy: Artur Kochański, Wiesława Kacperek-Biegańska
Andrzej Kapusta – „Kultury uzdrawiania a zdrowie psychiczne” (prezentacja)
Wiesława Kacperek-Biegańska – „System oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (prezentacja)
Piotr Harhaj – „Pomoc społeczna – współpraca z opieką psychiatryczną”
Katarzyna Czupryńska – „Rola pracownika OPS w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego” (prezentacja)
Agnieszka Lewonowska-Banach – „Aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie – aspekt społeczny, socjalny i gospodarczy”
Monika Syc – „Asystent zdrowienia – nowa rola osób po kryzysach psychicznych” (prezentacja)

Psychiatria Dzieci i Młodzieży

Sala Mikołajskiej

Moderatorzy: Barbara Remberk, Tomasz Kot
Elżbieta Kucińska – „Środowisko szkolne a zdrowie psychiczne” Perspektywa rodzica (prezentacja)
Barbara Remberk – „Gdzie szukać pomocy”  (prezentacja)
Łukasz Szostakiewicz – „Kondycja psychiczna młodzieży- kontekst społeczny i kulturowy” (prezentacja)
Tomasz Rowiński – „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Bielany. Pierwsze doświadczenia w koordynacji rodzin w społeczności lokalnej” (prezentacja)
Maciej Pilecki – „Różne oblicza psychiatrii środowiskowej dzieci i młodzieży – doświadczenia krakowskie”
Dorota Surma-Kuś, Łukasz Pilawski – „Centrum Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu – modelowy przykład psychiatrii środowiskowej dla dzieci i młodzieży” (prezentacja)

Lunch w Sali Słodowskiej na IV piętrze.

W Sali Korczaka SESJA POSTEROWA

W tej samej sali prezentacja prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie na plakat promujący II Kongres Zdrowia Psychicznego. Prace uczniów  zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie.

Prezentacja filmu „Dwubiegunowi” autorstwa Pani Joanny Trojanowskiej

Sala Marmurowa – teletransmisja do Sal: Mikołajskiej i Trojki

Moderatorzy: Marek Balicki, Andrzej Cechnicki, Jacek Wciórka

Piotr Gałecki „Psychiatria sądowa – rzeczywistość wyzwania, oczekiwania.” (prezentacja)

Bogdan de Barbaro„Znaczenie rodziny w zdrowiu psychicznym” (prezentacja)

Jakub Tercz – „Humanistyka i psychiatria w Polsce i na świecie.”

Moderatorzy: Daria Biechowska, Artur Kochański, Barbara Remberk

Deklaracja Warszawska II Kongresu

Rejestracja

 

Jeśli „zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa”, to należy zrobić wszystko, by ta zasada nie była tylko uroczystym zaklęciem, lecz realną siłą sprawczą, ograniczającą ryzyko zachorowania, niosącą ulgę w cierpieniu, sprzyjająca zdrowieniu, eliminującą bezradność i przywracającą nadzieję udanego życia.
– Rada Programowa I Kongresu Zdrowia Psychicznego

Napisz do nas

Wesprzyj nas

Wesprzyj nas

Podziel się tą stroną!