Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Fundacja eFkropka wykorzystuje dane osobowe zbierane za pomocą strony internetowej kongreszp.org.pl (Strona), a także dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją Kongresu Zdrowia Psychicznego (Kongres).

Kim jesteśmy?

Fundacja eFkropka z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 5 lok. 23, 04–088 Warszawa jest administratorem danych osobowych (Fundacja, Administrator lub My). Oznacza to, że odpowiadamy za Państwa dane osobowe, które przetwarzamy zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce prywatności.

Zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych i zapewnieniu, aby były one wykorzystywane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jakie dane osobowe zbieramy?

Poniżej opisaliśmy cele, podstawy prawne oraz okres przez jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Korzystanie ze Strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Strony

W tym celu przetwarzamy Państwa dane takie jak: dane dotyczące aktywności na Stronie, adres IP, jak również dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, preferencje językowe oraz unikalny ID.

Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu korzystania ze Strony i zapewnieniu bezpieczeństwa informatycznego Strony. Państwa dane będą przechowywane w tym celu nie dłużej niż 1 rok.

Rejestracja uczestnictwa w Kongresie oraz organizacja Kongresu

Przetwarzamy dane osobowe uczestników podane podczas rejestracji i zakupu biletów na podstawie niezbędności do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) do zakończenia trwania Kongresu oraz przez czas potrzebny na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

Dane zaproszonych prelegentów, gości oraz dziennikarzy przetwarzamy w celu organizacji i promocji Kongresu oraz działań Fundacji na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres wymagany do organizacji i promocji Kongresu oraz działalności Fundacji.

Dane wszystkich uczestników Kongresu przetwarzamy w celu zapewnienia organizacji i obsługi Kongresu oraz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie Kongresu na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do zakończenia Kongresu.

Nie prosimy Państwa o podanie danych szczególnych kategorii, w tym danych dotyczących stanu zdrowia. Jeżeli jednak zdecydują się Państwo podać takie dane np. w trakcie swojej prelekcji, która zostanie zarejestrowana, podstawą przetwarzania wskazanych danych będzie oczywiste upublicznianie ich przez osobę, której dane dotyczą (art. 9 ust 2 lit. e RODO).

Tworzenie i wykorzystanie materiałów promujących Kongres, we tym rejestracja przebiegu Kongresu

Dane osobowe uczestników kongresu obejmujące wizerunek zarejestrowany w trakcie Kongresu będą przetwarzane w celu prowadzenia transmisji, przygotowania fotorelacji, rejestracji przebiegu Kongresu oraz wydarzeń towarzyszących, a także wykorzystania utrwalonych materiałów i ich publicznym udostępnieniu na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na promocji Kongresu oraz działalności Fundacji i umożliwieniu zapoznania się z przebiegiem Kongresu także osobom nieuczestniczącym w nim bezpośrednio. Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu złożenia i uwzględnienia przez nas zgłoszonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane prelegentów obejmujące w szczególności ich imię, nazwisko, pełnioną funkcję, wizerunek, wypowiedzi prezentowane przez prelegentów, treści i inne materiały prezentowane przez prelegentów będą przetwarzane w celu utrwalenia wskazanych danych oraz ich wykorzystana w sposób opisany w klauzuli dot. wykorzystania wizerunku i treści, na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Uzasadniony interes fundacji polega na promocji Kongresu, publikacji materiałów związanych z Kongresem, promocji Fundacji i umożliwieniu zapoznania się z przebiegiem Kongresu także osobom nieuczestniczącym w nim bezpośrednio, do czasu złożenia i uwzględnienia przez nas zgłoszonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu złożenia i uwzględnienia przez nas zgłoszonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Darowizny

Państwa dane osobowe zawarte na formularzu służącym do wpłacenia darowizny oraz dane przekazane przez serwis pośrednictwa finansowego – tj. PayPro S.A.(przelewy24.pl) oraz  PayU S.A.(imię i nazwisko, nazwę banku) lub dane podane przez Państwa dokonując darowizny z inny sposób niż za pośrednictwem formularza przetwarzamy w następujących celach:

 • realizacji umowy darowizny zgodnie z Regulaminem darowizn (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu zrealizowania umowy
 • marketingu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na promocji działalności Fundacji i podziękowaniu za darowiznę, do momentu wysłania podziękowania
 • realizacji naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres wymagany przez te przepisy.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu, a także dane dotyczące korzystania ze Strony, związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu należytej obsługi użytkownika Strony oraz uczestnika Kongresu i udzieleniu odpowiedzi na pytanie.

Państwa dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Państwa wiadomością, nie dłużej jednak niż 1 rok.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące korzystania ze Strony, dane podane podczas rejestracji udziału w Kongresie oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Państwa dane mogą zostać udostępnione niezależnym administratorom, którzy odpowiadają za zapewnienie zgodności przetwarzania tych danych z przepisami prawa w następujących przypadkach:

  1. gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności Urzędom Skarbowym, komornikom sądowym, innym organom egzekucyjnym, innym organom państwowym;
  2. gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych potrzeb:
   1. doradcom, w tym doradcom prawnym, podatkowym i audytorom
   2. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, hotelom, przewoźnikom, liniom lotniczym, biurom podróży, agencjom organizującym wydarzenia, dziennikarzom, wydawcom materiałów pochodzących z Kongresu,  bankom, ubezpieczycielom

Ponadto, dane osobowe zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Fundacji w celu:

  1. świadczenia usług teleinformatycznych takich jak m.in. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, obsługa strony internetowej
  2. świadczenia usług archiwizacyjnych oraz usług bezpiecznego niszczenia dokumentów
  3. świadczenia usług marketingowych
  4. świadczenia usług związanych ze wsparciem organizacji Kongresu
  5. świadczenia usług ochrony.

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Mają Państwo prawo do żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas (na podstawie art. 15 RODO)
 • kopii danych osobowych, których nam Państwo dostarczyliście i przekazania jej Państwu lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Państwa dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO)
 • sprostowania Państwa danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO)
 • usunięcia Państwa wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO)
 • ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO).

Mają Państwo również prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 21 ust. 1 RODO)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Fundacji (na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).
 • cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (na podstawie art. 7 RODO)
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak się z nami skontaktować?

Jeżeli mają Państwo pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, chcą cofnąć udzieloną zgodę lub skorzystać z innych praw prosimy o skontaktowanie się z nami wysyłając wiadomość na adres: fundacja@ef.org.pl lub adres siedziby Fundacji wskazany powyżej.

Podziel się tą stroną!