REGULAMIN REJESTRACJI i UDZIAŁU UCZESTNIKÓW W IV Kongresie Zdrowia Psychicznego 

 • 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady rejestracji, a także zasady stacjonarnego udziału zarejestrowanych uczestników w IV Kongresie Zdrowia Psychicznego (dalej jako „Kongres”), który odbędzie w Pałacu Kultury i Nauki, przy Placu Defilad 1, w Warszawie (00-110), w dniach 10-11 czerwca 2024 r. Niezależnie od powyższego, Organizator przewiduje możliwość transmisji Kongresu w mediach społecznościowych lub w inny sposób.
  2. Organizatorem Kongresu jest Fundacja eFkropka, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ożarowskiej 61, lok. U4 (01-416 Warszaw), o NIP 9512336073, o nr. REGON: 142886373, o nr. KRS: 0000382481 (dalej jako „Organizator”). Organizator korzysta w organizacji Kongresu ze wsparcia technicznego Konfeo Macuk, Łapiński sp.j. poprzez platformę https://www.konfeo.com/. Płatności związane organizacją Kongresu obsługuje Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań poprzez platformę https://tpay.com/ . Współorganizatorami Kongresu będą natomiast: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej z siedzibą w Krakowie, Fundacja Rozwoju Społecznego „Leonardo” z siedzibą w Krakowie, Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki z siedzibą w Warszawie oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Lublinie (dalej jako „Współorganizatorzy”).
  3. Rejestracja i uczestnictwo w Kongresie wymagają akceptacji postanowień Regulaminu.
  4. Oficjalny serwis internetowy Kongresu (dalej jako „Serwis”) znajduje się pod adresem: http://www.kongreszp.org.pl/, gdzie można zapoznać z aktualnymi informacjami na jego temat, w tym zaplanowanym programem wydarzeń. Organizator dołoży wszelkich starań, aby opublikowany program Kongresu nie podlegał zmianom, jednak nie może wykluczyć, że na skutek zdarzeń niezależnych w pełni od Organizatora, będzie konieczne wprowadzenie w programie pewnych zmian.

 

 • 2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa
 1. Udział w Kongresie jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz otrzymały potwierdzenie udziału w Kongresie przesłane przez Organizatora. Liczba uczestników Kongresu jest ograniczona.
 2. Udziału w Kongresie wymaga również (łącznie):
 3. Zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://4-kongres-zdrowia-psychicznego.konfeo.com do dnia 31.05.2024r. (rejestracja po tym terminie będzie możliwa jedynie w przypadku niewyczerpania lub zwiększanie limitu wolnych miejsc i drogą kontaktu mailowego z Organizatorem pod adresem: rejestracja@kongreszp.org.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy, jeżeli Organizator zdecyduje o jego ponownym otwarciu);
 4. Otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w Kongresie od Organizatora (w formie automatycznego potwierdzenia przyjęcia formularza zgłoszeniowego bądź potwierdzenia przesłanego na podany podczas rejestracji adres e-mail);
 5. Uiszczenia opłaty rejestracyjnej w terminie 14 dniu od dokonania rejestracji (brak opłaty w tym terminie upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa).
 6. Organizator nie zapewnia uczestnikom przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia ani innych świadczeń w związku z Kongresem.
 7. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie przesyłając stosowną informację na adres: rejestracja@kongreszp.org.pl. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Kongresie po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej nie podlega ona zwrotowi.
 8. Zgłoszenia dokonywane przez instytucje lub podmioty/osoby działające w imieniu innych osób (dalej, łącznie, jako „Zgłoszenia Zbiorowe”) traktowane są jak zgłoszenia indywidualne, zaś wszystkie prawa przysługujące uczestnikom zgłaszającym się samodzielnie (nie wyłączając praw, o których mowa w § 5 oraz § 6 ust. 3 poniżej) przysługują, w przypadku Zgłoszeń Zbiorowych, podmiotom dokonującym takich zgłoszeń (z zastrzeżeniem samego prawa uczestnictwa w Kongresie, które przysługuje osobom, w imieniu których Zgłoszenie Zbiorowe jest dokonywane, w liczbie odpowiadającej wniesionym opłatom rejestracyjnym). Wszelkie rozliczenia między podmiotem dokonującym Zgłoszenia Zbiorowego a osobami, w imieniu których jest dokonywane, podlegają wyłącznie ustaleniom między takimi podmiotami a osobami.

 

 • 3. Opłata rejestracyjna
 1. Opłata rejestracyjna wynosi 100 zł za udział w pierwszym dniu Kongresu – 10.06.2024 r. oraz  100 zł za udział w drugim dniu Kongresu- 11.06.2024 r. (przy czym opłaty rejestracyjne nie pokrywają całości kosztów, które ponosi Organizator w związku z organizacją Kongresu). Opłaty rejestracyjnej należy dokonać za pośrednictwem platformy https://tpay.com/  (zgodnie z jej regulaminem). Opłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od momentu rejestracji.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, po dokonaniu rejestracji oraz za uprzednim uzgodnieniem z Organizatorem, dopuszczalna jest płatność bezpośrednio na konto: Fundacja eFkropka, tytuł wpłaty: opłata rejestracyjna na IV Kongres Zdrowia Psychicznego, nr rachunku: 57 2530 0008 2016 1049 6433 0001 (przy czym w takiej sytuacji potwierdzenie uczestnictwa może trwać do 21 dni od daty przelewu, a stosowna informacja zostanie przesłana na wskazany w rejestracji adres mailowy uczestnika).
 3. Organizator dopuszcza możliwość udzielenia zniżki na opłatę rejestracyjną dla osób w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. W celu otrzymania zniżki należy przesłać wypełniony formularz zamieszczony na stronie rejestracji uczestników.
 4. Organizator nie jest płatnikiem podatku VAT. Zwolnienie na podstawie 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT.

 

 • 4. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje ze strony uczestników Kongresu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Kongresu.
 2. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Zasady określone powyżej nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień uczestników wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

 

 • 5. Szczególne postanowienia związane z zagrożeniem epidemicznym COVID-19
 1. W przypadku, gdy Kongres nie będzie mógł się odbyć ze względu na obowiązujące zasady i ograniczenia związane z epidemią COVID-19, Organizator może, wedle własnego uznania:
 2. Wskazać inny termin lub miejsce organizacji Kongresu. W takiej sytuacji uczestnicy zachowują prawo do uczestnictwa w Kongresie w nowym miejscu lub terminie ustalonym przez Organizatora, chyba że w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wskazaniu przez Organizatora takiego nowego terminu lub miejsca, poinformują Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa. Organizator zwróci opłaty rejestracyjne za uczestników, którzy zrezygnowali z uczestnictwa na rachunki, z których były dokonane. Brak informacji ze strony uczestnika w ww. terminie 7 dni będzie równoznaczny z akceptacją nowego terminu lub miejsca organizacji Kongresu, albo
 3. Odwołać Kongres. W takiej sytuacji Organizator zwróci opłaty rejestracyjne na rachunki, z których były dokonywane, albo
 4. Zapewnić uczestnikom, w ramach dokonanej opłaty rejestracyjnej, możliwość uczestnictwa w Kongresie online (na warunkach określonych w odrębnym regulaminie Kongresu online). W takiej sytuacji uczestnik może zwrócić się do Organizatora o przesłanie pocztą materiałów konferencyjnych przygotowanych dla niego w związku z planowanym uczestnictwem w Kongresie (a których koszt pokrywa dokonana opłata rejestracyjna).
 5. Jeżeli okaże się, że ze względu na obowiązujące zasady i ograniczenia związane z epidemią COVID-19, Kongres nie może odbyć się w terminie lub w miejscu wyznaczonym zgodnie z ust. 1 lit. a) powyżej, ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 6. Jeżeli okaże się, że ze względu na obowiązujące zasady i ograniczenia związane z epidemią COVID-19, Kongres nie może przyjąć wszystkich zarejestrowanych uczestników, Organizator może, wedle własnego uznania:
 7. Skorzystać z uprawnień określonych § 5 ust. 1 (na zasadach tam określonych); albo
 8. Ograniczyć liczbę uczestników w takim zakresie, aby spełnione zostały rygory sanitarne obowiązujące w dacie organizacji Kongresu. W takiej sytuacji Organizator dokona wyboru uczestników, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Kongresie, kierując się przede wszystkim kolejnością dokonanych zgłoszeń. Organizator dokona zwrotu opłat rejestracyjnych dokonanych za uczestników, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Kongresie z ww. przyczyn na rachunki, z których były dokonane. Organizator może jednak zezwolić na udział osoby, do której skierował ww. informację, jeżeli osoba ta wykaże, że korzysta ze szczególnego uprawnienia, ważnego na dzień organizacji Kongresu, umożliwiającego uczestnictwo w publicznych zgromadzeniach bez względu na obowiązujące wówczas ograniczenia; albo
 9. Zaproponować uczestnikom, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Kongresie, w ramach dokonanej opłaty rejestracyjnej, możliwość uczestnictwa w Kongresie online (na warunkach określonych w odrębnym regulaminie Kongresu online). W takiej sytuacji uczestnik może zwrócić się do Organizatora o przesłanie pocztą materiałów konferencyjnych przygotowanych dla niego w związku z planowanym uczestnictwem w Kongresie (a których koszt pokrywa dokonana opłata rejestracyjna).

 

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez uczestników na konta bankowe, z których dokonywane były opłaty rejestracyjne.
 2. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kongresie.
 3. Organizator może zmienić termin i miejsce Kongresu bez podania przyczyny. W takiej sytuacji uczestnicy zachowują jednak prawo do uczestnictwa w Kongresie w nowym miejscu lub czasie ustalonym przez Organizatora, chyba że w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wskazaniu przez Organizatora takiego nowego terminu lub czasu, poinformują Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa i wskażą numer konta, na które Organizator będzie mógł zwrócić opłatę rejestracyjną (brak informacji ze strony uczestnika w ww. terminie będzie równoznaczny z akceptacją nowego terminu lub miejsca Kongresu).
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich przepisów i innych regulacji lub wymogów o charakterze porządkowym oraz sanitarnym obowiązującym w miejscu organizacji Kongresu (w tym instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora oraz zarządcy obiektu, w którym Kongres będzie organizowany). Z udziału w Kongresie wykluczone będą (bez prawa dalszego udziału oraz bez prawa do zwrotu jakichkolwiek opłat lub poniesionych kosztów) osoby agresywne, osoby pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, a także osoby w inny sposób naruszające Regulamin lub inne normy.
 6. Uczestnik zobowiązany jest okazać Organizatorowi dowód szczególnego uprawnienia, ważnego na dzień organizacji Kongresu, umożliwiającego uczestnictwo w publicznych zgromadzeniach bez względu na obowiązujące ograniczenia, jeżeli będzie od tego zależeć możliwość jego legalnego uczestnictwa, zwłaszcza jeżeli liczba zarejestrowanych uczestników przekroczy maksymalną liczbę określoną przez obowiązujące w tym czasie przepisy prawa.
 7. Podczas Kongresu zabronione jest prowadzenie marketingu towarów lub usług własnych lub podmiotów trzecich (chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią, pisemną zgodę), a także propagowanie treści niedozwolonych przez prawo lub zasady współżycia społecznego.
 8. Zabronione jest rejestrowanie, nagrywanie i fotografowanie osób obecnych na Kongresie, jego przebiegu, a także prezentowanych na nim treści (chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią, pisemną zgodę).
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresem.
 10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu, zaś zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich przesłania uczestnikom w wiadomości e-mail (na adres podany przy rejestracji). Jeżeli zmiany miałyby dotyczyć czasu i miejsca organizacji Kongresu (lub postanowień Regulaminu, które regulują prawa uczestników na wypadek takiej zmiany) stosuje się odpowiednio § 6 ust. 3 powyżej.

 

 

Podziel się tą stroną!

Skip to content